Thursday

QuyetdinhbonhiemthemthanhvienBanDaiDienKhối 8406
Tuyên ngôn Tự do Dân chủ cho Việt Nam 2006
Web: http://8406vn.com - http://khoi8406vn.blogspot.com/
Quyết định
Về việc: 
Bổ nhiệm thêm thành viên
Ban đại diện lâm thời Khối 8406

– Căn cứ vào Tuyên ngôn Tự do Dân chủ cho Việt Nam 2006, ngày 8/4/2006 (Tuyên ngôn 8406).
– Căn cứ vào văn kiện Tiến trình dân chủ hóa Việt Nam của Khối 8406, ngày 22/08/2006.
− Căn cứ vào Cương lĩnh của Khối 8406, ngày 8/10/2006.
− Căn cứ vào yêu cầu hoạt động và sự phát triển của Khối 8406 trong giai đoạn hiện nay.
Ban Đại diện lâm thời Khối 8406
QUYẾT ĐỊNH:
    Điều 1:
Nay bổ nhiệm Bà Lư Thị Thu Duyên, thành viên ưu tú của Khối 8406 - hiện đang sống tại Hoa Kỳ- vào Ban Đại diện lâm thời Khối 8406.
    Điều 2:
Bà Lư Thị Thu Duyên có thẩm quyền ngang với các thành viên khác trong Ban Đại diện lâm thời Khối 8406 hiện nay.
    Điều 3:
Kể từ ngày ra quyết định này, Ban đại diện lâm thời Khối 8406 gồm có 4 thành viên chính thức là:
1 - Linh mục Phan Văn Lợi - Huế - Việt Nam.
2 - Kỹ sư Đỗ Nam Hải - Sài Gòn - Việt Nam.
3 - Giáo sư Nguyễn Chính Kết - Houston - Hoa Kỳ.
4 - Bà Lư Thị Thu Duyên - Boston - Hoa Kỳ.
    Việt Nam, ngày 25 tháng 6 năm 2012.
    Ban Đại diện lâm thời Khối 8406
1 - Linh mục Phan Văn Lợi - Huế - Việt Nam.
2 - Kỹ sư Đỗ Nam Hải - Sài Gòn – Việt Nam.
3 - Giáo sư Nguyễn Chính Kết – Houston - Hoa Kỳ.
Trong sự hiệp thông với Linh mục Nguyễn Văn Lý, cựu quân nhân Trần Anh Kim, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa và nhiều tù nhân chính trị, tôn giáo khác đang ở trong lao tù cộng sản.
   Nơi nhận:
- Bà Lư Thị Thu Duyên (để thực hiện).
- Các thành viên Ban Đại diện lâm thời Khối 8406 (để thực hiện).
- Các thành viên Khối 8406 (để thông báo).
- Các cơ quan truyền thông (để thông báo).
- Lưu.TRỞ VỀ
TRANG ĐẦU______________________________________________________