Friday

Khối 8406
Tuyên ngôn Tự do Dân chủ cho Việt Nam 2006


LỜI MINH ĐỊNH
VỀ TÀI CHÁNH

1- Căn cứ vào văn kiện
“Khối 8406 là gì ?” công bố ngày 8-10-2006


Số 1. Khối 8406 là một tập hợp
những Công dân Việt Nam (VN) trong và ngoài Nước, kể cả những người Nước khác, gióng lên tiếng nói lương tri muốn đấu tranh để xây dựng một Nước VN có đủ các yếu tố : - tôn trọng sự thật, lẽ phải, luật công bằng, tính công khai minh bạch, - sống với nhau bằng tình thương, lòng nhân ái, - Đất nước được hoà bình tự do, dân chủ ; quyền tự quyết của người Dân được bảo vệ”

Số 5.1.
Ngày 8-4-2006, 118 Chiến sĩ Dân chủ Hòa bình đầu tiên cùng đồng thuận công bố Bản Tuyên ngôn Tự do Dân chủ cho Việt Nam 2006 tạo nên Nhóm 118. Chỉ vài ngày sau, Nhóm 118 đã trở thành Khối 8406. Thành phần này gồm Quốc nội & Hải ngoại có trách nhiệm & quyền lợi hoàn toàn như nhau. Ban Đại Diện cả 2 thành phần sống tại quốc nội, viết tắt là BĐD Khối 8406.

Số 6.2: Ban đại diện của Khối không quản lý về tài chánh chung cho toàn Khối
. Mỗi CSDCHB của Khối 8406 hoạt động độc lập, tự chủ về tài chính. Các CSDCHB của Khối gặp khó khăn về tài chính khi tranh đấu giành tự do, dân chủ và nhân quyền cho Đất nước đúng theo tinh thần 3 Văn bản nền tảng của Khối sẽ được các CSDCHB khác của Khối giúp đỡ bằng mọi cách chính đáng.

2- Chúng tôi, Ban Đại diện lâm thời Khối 8406 tuyên bố


1- Trung thành với nguyên tắc của mình, Khối 8406 quốc nội không bao giờ tự nhân danh mình để mở những cuộc quyên góp tài chính bên trong lẫn bên ngoài nước.

2- Vì hoàn cảnh phức tạp và tế nhị, không một cá nhân hay tổ chức nào ở hải ngoại, kể cả các thành viên hải ngoại của Khối 8406, được nhân danh Khối 8406 để mở các cuộc quyên góp.

3- Tuy nhiên, Khối 8406 sẵn lòng đón nhận và cảm ơn sự trợ giúp tự nguyện của các cá nhân hay tập thể muốn ủng hộ Khối nói chung hay các thành viên Khối nói riêng về mặt tài chánh.

Làm tại Việt Nam, ngày 03-05-2007.


Đại diện lâm thời Khối 8406:

Đỗ Nam Hải, kỹ sư, Sài Gòn

Trần Anh Kim, cựu sỹ quan, Thái Bình.

Phan Văn Lợi, linh mục, Huế

TRỞ VỀ
TRANG ĐẦU TIÊN______________________________________________________